Election Commission of Thailand

นายปกรณ์ มหรรณพ

กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

- รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4

- รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9

- รองประธานศาลอุทธรณ์

- ผู้พิพากษาศาลฏีกา

- อนุกรรมการตุลาการ (อกต.) ชั้นศาลฎีกา