Election Commission of Thailand

นายอิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Tulane สหรัฐอเมริกา

- หลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) มหาวิทยาลัย Tufts สหรัฐอเมริกา

- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน รุ่น 56

ประวัติการทำงาน

- ผู้ประสานงานและหัวหน้าสำนักงานโครงการการหารือกรอบเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่นและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Asia-Pacific Consultations on Refugees, Displaced Persons and Migrants) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization on Migration)

- อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และรองตัวแทน (Deputy Agent) ของประเทศไทยในคดีตีความคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร

- เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และเอกอัครราชทูตประจำสหภาพคอโมรอส สาธารณรัฐเอริเทรีย สาธารณรัฐรวันดา สาธารณรัฐเซเชลส์ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐยูกันดา สาธารณรัฐบุรุนดี สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน สาธารณรัฐโซมาเลีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

- เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme) ณ กรุงไนโรบี และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations HABITAT) ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

- ประธานกลุ่ม 77 และจีนประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา วาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี

- เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) (จนถึงวันเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559)

- ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนการสมัครเข้ารับเลือกตั้งของไทยในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ