Election Commission of Thailand
Hero
Hero

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

Icon
Icon
เรื่องเด่น กกต.
Icon
Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
Icon
Icon
ข่าวสนง. กกต.
Icon
Icon
ประกาศ สนง.กกต.
Icon
Icon
คลิปวิดีโอ
กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของจังหวัดอุดรธานี

นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของจังหวัดอุดรธานี

Hero

คำวินิจฉัย กกต.

ควฉ. 86/2567 การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ม. 80 (8) พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562)

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่งหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ม. 50 (8)

ควฉ. 45/257 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ม. 73 (1) พรป.สส. พ.ศ. 2561)

พรป. รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ม. 73 (1)

ควฉ. 39/2567 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 3 (ม. 73 (1) และ (4) พรป.สส. พ.ศ. 2561)

พรป. รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ม. 73 (1) และ (4)

ควฉ. 142/2566 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง (ม. 65 (1) (2) และ (5) พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562)

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ม. 65 (1) (2) และ (5)

ควฉ. 148/2566 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (ม. 48 พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562)

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ม. 48

สรุปข่าวประจำวัน ปี 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567

วันที่ 16 มิถุนายน 2567

วันที่ 15 มิถุนายน 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ตอบข้อซักถามพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ.03.0004/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566)

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป.669000185/2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566)

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0663/2566 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2566)

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ. 03.0017/2565 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนากล้า (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนากล้า ชพก 017/2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565)

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ. 03.0009/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565)

ตอบข้อซักถามพรรคกล้า (ตามหนังสือพรรคกล้า ด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 มกราคม 2565)

กกต. พร้อมให้บริการข้อมูลการเลือกตั้ง
แก่ภาคประชาชนทุกภาคส่วน

ด้วยหลากหลายแอปพลิเคชัน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

องค์ความรู้การเลือกตั้ง

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

Icon
การบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง

ประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ ด้วยผ่านการบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 – ภงด.91) ให้แก่พรรคการเมือง

Icon
การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

Icon
เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

Icon
Hero

ถามตอบปัญหากฎหมาย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

ทุกความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญ

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน ที่นี่

cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient