Election Commission of Thailand

ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี) มหาวิทยาลัยกิวชิว ประเทศญี่ปุ่น

- Post-Doctor Gene Technology on yeast, Kumamoto Institute of Technology, Japan

- ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

ประวัติการทำงาน

- ศาสตราจารย์ประจำสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- กรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (เฉพาะกาล)

- กรรมการสภาวิชาการอาวุโส วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

- กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม ราชบัณฑิตยสถาน

- อนุวุฒยาจารย์สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี พ.ศ. 2561

- คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) ของมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และกองทุนสนับสนุนของภาครัฐ

- บรรณาธิการและผู้ประเมินบทความทางวิชาการของวารสารระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ