Election Commission of Thailand

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิจัยดีเยี่ยม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 37 (อจ.37) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.21) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม ศาลยุติธรรม

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.2) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารพัฒนาการเมือง รุ่นที่ 4 (มหานคร 4) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร

- หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.2) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล

- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 5 (สวปอ.5) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป.5) วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 2 (พตส.2) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปอ.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

- หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 3 (สสสส.3) สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 5 (นมป.5) สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (บรอ.1) กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ

- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของรัฐวิสากิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.3) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

- ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)

- ที่ปรึกษาตุลาการรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)

- คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

- ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

- ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด วาระที่ 1 และวาระที่ 2

- ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย องค์การตลาด (กต.) กระทรวงมหาดไทย

- กรรมการองค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย วาระที่ 1 และวาระที่ 2

- ประธานอนุกรรมการกฎหมายและประธานอนุกรรมการบริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วาระที่ 1 และวาระที่ 2

- กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วาระที่ 1 และวาระที่ 2