Election Commission of Thailand

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
15 มิถุนายน 2567
153
0

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตระหนักและให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภาของผู้สมัคร รวมถึงผู้สมัครซึ่งเป็นผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ จึงได้เร่งจัดการอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงการใช้สิทธิเลือก สืบเนื่องจากการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ มีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาบางรายประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ เช่น สถานที่เลือกควรเป็นบริเวณชั้น 1 หรือมีทางลาดเอียงหรือลิฟต์ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวเข้าถึงการใช้สิทธิได้สะดวก กรณีสถานที่เลือกไม่มีทางลาดเอียงหรือลิฟต์ ได้เน้นย้ำให้มีผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้วย

     นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ จะได้เน้นย้ำการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

     ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444