Election Commission of Thailand

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์
17 มิถุนายน 2567
1573
9

ตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 นั้น

.

ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดจะจัดทำประกาศผลการนับคะแนน โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสำหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดำเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวน 2 ชุด โดยส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศ ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

ก่อนวันเลือกระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 วัน ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดมอบหมายจัดทำเอกสารหรือข้อมูลแนะนำตัวของแต่ละกลุ่มที่อยู่ภายในเขตจังหวัดของตนจากระบบบริหารจัดการการเลือก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมารับเอกสาร เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดนำมาในวันเลือกระดับประเทศ

.

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ หรือ แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444