Election Commission of Thailand

วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2566

บทความพิเศษ
29 กันยายน 2566
447
0

วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับประจำปี 2566 นี้ เผยแพร่ตรงกับปีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และเป็นฉบับแรก ในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่เผยแพร่ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน ในสังคม และการปรับตัวในกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก

เนื้อหาในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น การกระจายอำนาจกับการเลือกตั้งคุณภาพ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งของประชาชนในสังคมดิจิทัล กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองในยุคประชาธิปไตยดิจิทัล การพัฒนาการกำหนดหลักเกณฑ์ จำนวนสมาชิกพรรคการเมือง การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยพลเมืองดิจิทัลและพลเมืองโลก และความสำคัญของภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 อย่างเช่น ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง หรือ ศส.ปชต. เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง รวมทั้งพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถ่ายทอด ความรู้ แนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ นำมาเขียนเป็นบทความเชิงวิชาการ บทความต่าง ๆ ที่นำเสนอล้วนเป็นบทความที่น่าสนใจ สามารถนำมาต่อยอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเจตนารมณ์หลักของการจัดทำวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประสงค์ให้วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นแหล่งของข้อมูล ที่ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถศึกษา ค้นคว้า และนำไปอ้างอิงในงานวิชาการต่าง ๆ ได้

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ยั่งยืนสืบไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง