Election Commission of Thailand

ผอ.สนง.กกต.จว.พัทลุง ลงพื้นที่ประสานนายอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ข่าว สนง. กกต.
10 ตุลาคม 2561
108
0